xex nh?t b?n

xex nh?t b?n

发布时间N峄 gi谩o vi锚n th峄眂 t岷璸 b峄 h峄峜 sinh 膽峄媡 t岷璸 th峄? tr瓢峄漬g m峄沬 c贸 n峄 gi谩o vi锚n th峄眂 t岷璸 v峄 m脿 th岷 n脿o l岷? v脿o 膽煤ng c谩i l峄沺 l岷痬 nam sinh m脿 c貌n d芒m nh岷? tr瓢峄漬g 岷? ch峄? nh矛n c谩i c么 gi谩o tr岷 膽岷筽 nh瓢 n脿y th矛 l脿m sao l农 h峄峜 sinh c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? n锚n 膽茫 kh么ng h峄峜 h脿nh g矛 m脿 膽茫 l锚n b岷?g s峄 m贸 h脿ng h峄 c峄? c么 khi岷縩 cho c么 gi谩o n脿y la h茅t m脿 c农ng v么 铆ch n锚n c农ng 膽脿nh b岷? l峄眂 b峄 膽谩m h峄峜 sinh thi nhau nh茅t con c岷穋 v脿o nh岷? r峄搃 xu岷? h岷縯 tinh d峄媍h b岷痭 ra l峄沺 岷? ch峄?:2023年06月02日 06:09
S峄 sung s瓢峄沶g b锚n c么 b岷? g谩i ch芒n d脿i, ph岷? n贸i l脿 anh ch脿ng n脿y c峄眂 k矛 l脿 s峄 h瓢峄焠g 岷? ch峄 khi m脿 c贸 em ng瓢峄漣 y锚u c贸 c谩i th芒n h矛nh nu峄檛 m脿 c岷穚 m么ng c峄眂 k矛 l脿 s膬n ch岷痗 n峄痑 ch峄? nh矛n c谩i l峄 l峄搉 c峄? em c峄 li锚n t峄? ch岷? d芒m thu峄 l脿m cho anh c农ng kh么ng th峄 n脿o m脿 c贸 th峄 膽峄? ch峄 l芒u h啤n n峄痑 m脿 膽茫 li峄乶 m贸c l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 膽ang c瓢啤ng c峄﹏g c峄? m矛nh v脿o nh岷? theo nhi峄乽 t瓢 th岷 kh谩c nhau l脿m cho em sung s瓢峄沶g tho岷 m茫n m脿 膽茫 膽瓢峄? anh cho l锚n 膽峄塶h c峄眂 kho谩i lu么n r峄搃.,Em sinh vi锚n h脿ng ngon b谩n d芒m c峄眂 ph锚, do em h峄峜 tr锚n th脿nh ph峄 kh么ng 膽峄 kinh ph铆 sinh ho岷? n锚n em 膽茫 v峄玜 h峄峜 v峄玜 l脿m b岷眓g c谩ch b谩n d芒m ngo脿i gi峄 h峄峜, em c贸 th芒n h矛nh kh谩 m煤p l岷? c貌n n贸ng b峄弉g n峄痑 ch峄 khi岷縩 r岷? nhi峄乽 kh谩ch book em n锚n ng脿y c脿ng em l岷? bi岷縯 nhi峄乽 k末 n膬ng 膽峄媡 c峄? m矛nh nhi峄乽 h啤n, em r岷? th铆ch 膽瓢峄? c瓢峄? ng峄盿 v脿 l岷? n脿o em c农ng cho ng瓢峄漣 b岷? t矛nh c峄? m矛nh sung s瓢峄沶g n锚n ng瓢峄漣 b岷? t矛nh c峄? em c农ng tho岷 m茫n c啤n d芒m d峄? c峄? m矛nh m脿 膽茫 膽峄媡 cho em l锚n 膽峄塶h r峄搃 xu岷? h岷縯 tinh d峄媍h v脿o s芒u b锚n trong l峄 l峄搉 c峄? em lu么n.,em li峄乶 r锚n r峄 v矛 con c岷穋 c峄? anh 膽峄媡 em s瓢峄沶g qu谩 lu么n.,Ch峄媍h em teen l峄搉 h峄搉g v煤 膽岷筽 c峄眂 ph锚, anh em xem sex 峄 膽芒u th矛 t么i kh么ng quan t芒m, nh瓢ng 膽茫 xem 峄 膽芒y v脿 xem em n脿y l脿m t矛nh m脿 kh么ng quay tay th矛 t么i n贸i th岷璽 anh em n锚n c岷痶 con m岷 n贸 trym 膽i, em n脿y kh么ng nh峄痭g ngon m脿 l脿m t矛nh c貌n chuy锚n nghi峄噋 th么i r峄搃 lu么n, 膽岷? h茫y nh矛n l峄搉 em n贸 膽i, h峄搉g h脿o ch瓢a, l岷? c貌n c岷穚 v煤 s膬n ch岷痗 n峄痑 ch峄? m峄漣 anh em c霉ng ch茅n em n贸 nh茅.。

nh矛n c谩i l峄 l峄搉 c峄? em c峄 li锚n t峄? ch岷? d芒m thu峄 l脿m cho anh c农ng kh么ng th峄 n脿o m脿 c贸 th峄 膽峄? ch峄 l芒u h啤n n峄痑 m脿 膽茫 li峄乶 m贸c l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 膽ang c瓢啤ng c峄﹏g c峄? m矛nh v脿o nh岷? theo nhi峄乽 t瓢 th岷 kh谩c nhau l脿m cho em sung s瓢峄沶g tho岷 m茫n m脿 膽茫 膽瓢峄? anh cho l锚n 膽峄塶h c峄眂 kho谩i lu么n r峄搃.,Xoa b贸p b峄 ng瓢c c峄眂 膽岷筽 c峄? 膽峄゛ em g谩i m峄沬 l峄沶, nh脿 c贸 hai anh em m脿 c么 em g谩i l岷? c貌n 膽ang 膽i h峄峜 v脿 m峄梚 l岷? nh矛n th岷? c么 th矛 anh l岷? c岷? th岷? n贸ng r峄眂 h锚t c岷 ng瓢峄漣 l锚n h啤n n峄痑 l脿 m峄檛 c谩i l峄 l峄搉 d芒m 膽茫ng m脿 h峄搉g h脿o c峄? em c农ng l脿m cho d么i m岷痶 anh r峄眂 s谩ng, nh矛n c岷穚 v煤 膽ang nh么 l锚n c霉ng v峄沬 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 c峄? em th么i l脿 anh 膽茫 ph锚 l岷痬 r峄搃 v脿 anh 膽茫 膽煤t c岷穋 m矛nh v脿o l峄搉 em 膽峄 h瓢峄焠g th峄 s峄 sung s瓢峄沶g 岷? r峄搃 d岷璸 cho em l锚n 膽峄塶h trong s峄 th峄廰 m茫n d峄? v峄峮g lu么n.,Phang em g谩i l峄搉 m煤p v峄沬 v岷 膽岷筽 ki锚u sang, m峄沬 quen 膽瓢峄? em g谩i n脿y 膽瓢峄? v脿i h么m m脿 em l岷? n贸i chuy峄噉 kh谩 l脿 d芒m l脿m cho anh th铆ch th煤 m脿 膽茫 g岷 em lu么n sang nh脿 l脿m t矛nh, m脿 nh矛n c谩i th芒n h矛nh n脿y c峄? em th矛 anh l脿m sao m脿 c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄 n锚n 膽茫 b煤 li岷縨 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 膽ang c瓢啤ng c峄﹏g v脿o l峄 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh岷? l煤t c谩n khi岷縩 cho,B峄 ch峄搉g l茅n l煤t s峄 l峄搉 con d芒u xinh 膽岷筽 v脿 c谩i k岷縯, 峄 nh脿 c霉ng v峄沬 c么 con d芒u xinh 膽岷筽 c霉ng v峄沬 ch峄搉g c么 膽茫 膽i l脿m 峄 b锚n ngo脿i th矛 么ng b峄 ch峄搉g 峄 nh脿 n峄﹏g qu谩 th岷 l脿 膽猫 c么 con d芒u xinh 膽岷筽 c峄? m矛nh ra m脿 膽峄媡, h啤n n峄痑 l脿 nh矛n c么 qu谩 ngon k岷縯 h峄? v峄沬 c岷穚 v煤 c膬ng m峄峮g v脿 m峄檛 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 岷? th矛 ai c贸 th峄 c瓢峄?g 膽瓢峄? c啤 ch峄 ch瓢a k峄 l脿 l峄搉 c峄? c么 kh谩 膽岷筽 l岷? c貌n nhi峄乽 n瓢峄沜 l脿m cho 么ng s瓢峄沶g ph锚 h岷縯 c岷穋 m脿 c貌n b岷痭 h岷縯 tinh d峄媍h v脿o l峄 l峄搉 c峄? c么 con d芒u khi岷縩 c么 con d芒u s瓢峄沶g m脿 膽茫 l锚n 膽峄塶h lu么n r峄搃 岷? ch峄?。
V峄 膽ang ch峄璦 c农ng mang ra 膽峄媡, v峄 mang b岷? h啤n 4 th谩ng r峄搃 nh瓢ng ng瓢峄漣 ch峄搉g n峄﹏g c岷穋 qu谩 kh么ng th峄 ch峄媢 膽瓢峄? c岷?h chim ch峄 膽峄 膽谩i m岷穋 k峄 v峄 膽ang mang b岷? c农ng 膽貌i v峄 ph岷? chi峄乽 m矛nh, ng瓢峄漣 ch峄搉g l么i trong t峄 ra c谩i sextoy b岷? v峄 c峄焛 qu岷? ra r峄搃 th峄峵 sextoy trong l峄搉 v峄 膽峄 cho v峄 ra n瓢峄沜 t铆 膽峄媡 cho s瓢峄沶g v峄 膽ang ch峄璦 l锚n c农ng kh么ng d谩m v茅t m谩ng ch峄 cho v峄#琫m nh茅t v脿o c谩i l峄 l峄搉 tr脿n 膽岷? d芒m thu峄 岷? c峄? em qu谩 膽岷筽.,B峄 ch峄搉g v脿 con d芒u ngo岷? t矛nh v峄沬 nhau c峄眂 ph锚, m峄梚 khi ch峄搉g 膽i v岷痭g ng瓢峄漣 ph峄 n峄 xinh 膽岷筽 n脿y l岷? b峄 b峄 ch峄搉g qu岷? r峄慽 ban 膽岷? th矛 em c岷? th岷? r岷? s峄 nh瓢ng sau khi 膽瓢峄? b峄 ch峄搉g 膽峄媡 th岷? s瓢峄沶g qu谩 em c农ng g岷? b峄 s峄 s峄 h茫i 膽峄 v峄?g tr峄檓 v峄沬 b峄 ch峄搉g, m脿 th芒n h矛nh c峄? em l岷? ngon nh瓢 n脿y khi岷縩 cho b峄 ch峄搉g nh瓢 膽瓢峄? h峄搃 xu芒n m脿 膽茫 膽峄媡 cho em t锚 c岷 l峄搉 r峄搃 d岷璸 cho em li锚n t峄? xin tha v矛 con c岷穋 c峄? b峄 ch峄搉g kh谩 l脿 kho岷 m脿 c貌n d脿i n峄痑 ch峄?,L峄玜 c么 膽峄搉g nghi峄噋 u峄憂g thu峄慶 k铆ch d峄? v脿 c谩i k岷縯, 膽峄 媒 em 膽峄搉g nghi峄噋 膽茫 l芒u m脿 nh矛n c谩i th芒n h矛nh c峄? em m煤p qu谩 l脿m cho anh kh么ng th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? m脿 膽茫 g岷 em l脿m t矛nh m脿 em l岷? kh么ng 膽峄憂g 媒 n锚n 膽脿nh nh芒n l煤c em kh么ng ch煤 媒 m脿 膽峄 thu峄慶 k铆ch d峄? v脿o n瓢峄沜 c峄? em v脿 em u峄憂g l煤c sau thu峄慶 c贸 t谩c d峄?g th矛 em li峄乶 v脿o wc th峄 d芒m th矛 anh li峄乶 ch岷? theo m脿 chi峄乽 em th矛 l煤c 膽贸 em c农ng 膽峄搉g 媒 lu么n v脿 2 ng瓢峄漣 膽峄媡 nhau l锚n 膽峄塶h khi岷縩 em s瓢峄沶g m脿 h岷筺 anh sau gi峄 l脿m v峄 nh脿 膽峄媡 nhau ti岷縫 v矛 c岷穋 c峄? anh to qu谩.。

Ch茅n con b岷? th芒n c峄眂 ngon t峄 th峄漣 h峄峜 c岷? 3, kh谩 l脿 l芒u r峄搃 v峄沬 g岷穚 l岷? 膽瓢峄? con b岷? th芒n t峄 h峄搃 h峄峜 c岷? 3, m脿 nh矛n d岷? n脿y com b岷? c贸 c谩i th芒n h矛nh kh谩 l脿 膽岷筽 m脿 c貌n d芒m 膽茫ng n峄痑 ch峄 khi岷縩 cho c岷璾 c农ng mu峄憂 膽峄媡 m脿 膽茫 ng峄 l峄漣 lu么n, m脿 con b岷? th芒n n脿y th矛 c峄眂 k矛 l脿 tho岷? m谩i m脿 c貌n 膽ang n峄﹏g l峄搉 岷? ch峄 n锚n 膽茫 d岷?g h谩ng 膽峄 v脿o vi峄嘽 lu么n,Xoa b贸p b峄 ng瓢c c峄眂 膽岷筽 c峄? 膽峄゛ em g谩i m峄沬 l峄沶, nh脿 c贸 hai anh em m脿 c么 em g谩i l岷? c貌n 膽ang 膽i h峄峜 v脿 m峄梚 l岷? nh矛n th岷? c么 th矛 anh l岷? c岷? th岷? n贸ng r峄眂 h锚t c岷 ng瓢峄漣 l锚n h啤n n峄痑 l脿 m峄檛 c谩i l峄 l峄搉 d芒m 膽茫ng m脿 h峄搉g h脿o c峄? em c农ng l脿m cho d么i m岷痶 anh r峄眂 s谩ng, nh矛n c岷穚 v煤 膽ang nh么 l锚n c霉ng v峄沬 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 c峄? em th么i l脿 anh 膽茫 ph锚 l岷痬 r峄搃 v脿 anh 膽茫 膽煤t c岷穋 m矛nh v脿o l峄搉 em 膽峄 h瓢峄焠g th峄 s峄 sung s瓢峄沶g 岷? r峄搃 d岷璸 cho em l锚n 膽峄塶h trong s峄 th峄廰 m茫n d峄? v峄峮g lu么n.,Xu岷? tinh c峄眂 s瓢峄沶g v峄沬 c么 em h峄 d芒m 膽茫ng, kh谩 l脿 l芒u r峄搃 v峄沬 sang nh脿 c么 em h峄 ch啤i m脿 nay em l岷? c貌n 膬n m岷穋 sexy g峄? c岷? th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 k矛m h茫m 膽瓢峄? c谩i s峄 d峄? v峄峮g c峄? m矛nh c啤 ch峄 m脿 h啤n n峄痑 em l岷? c峄 nh谩y m岷痶 anh l脿m cho anh hi峄僽 媒 m脿 膽茫 li峄乵 b贸c b铆m c峄? em r峄搃 b煤 li岷縨 khi岷縩 cho n瓢峄沜 c峄? em c峄 ri r峄 ch岷? ra, m脿 em l岷? c貌n k锚u li锚n t峄? l脿m cho anh c脿ng,B岷? g谩i t么i 膽茫 ngo岷? t矛nh v峄沬 anh h脿ng x贸m, ch峄 v矛 l脿 anh ng瓢峄漣 y锚u c峄? em 膽i c么ng t谩c th瓢峄漬g xuy锚n m脿 c貌n l芒u n峄痑 khi岷縩 cho em l峄搉 n峄﹏g l岷痬 r峄搃 m脿 c农ng kh么ng th峄 n脿o l脿m g矛 m脿 ph谩t hi峄噉 c岷?h nh脿 c贸 anh h脿ng x贸m nh矛n kh谩 膽i峄僴 trai th岷 l脿 em li峄乶 sang ch啤i r峄搃 g岷 anh 膽峄媡, nh矛n em c贸 c谩i th芒n h矛nh v峄玜 ngon l岷? c貌n m煤p nh瓢 n脿y th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄 n锚n 膽茫 li峄乶 li岷縨 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 c峄? m矛nh v脿o nh岷? khi岷縩 cho em sung s瓢峄沶g tho岷 m茫n m脿 膽茫 li锚n t峄? r锚n r峄 lu么n r峄搃 岷? ch峄?。
膽峄媡 c脿ng sung m茫n 岷? ch峄? anh em c霉ng 膽贸n xem nh茅.,m脿 nh矛n 2 c岷穚 膽么i n脿y 膽峄媡 nhau s瓢峄沶g qu谩 lu么n r峄搃 岷? ch峄?,B峄 ch峄搉g n峄﹏g c岷穋 hi岷縫 d芒m con d芒u, h脿ng ng脿y 峄 nh脿 v峄沬 con d芒u nh矛n con xinh v脿 ngon qu谩 么ng b峄 ch峄搉g trong 膽岷? 膽茫 c贸 媒 膽峄媙h hi岷縫 d芒m con d芒u con trai l岷? r岷? 铆t khi c贸 m岷穞 峄 nh脿 么ng b峄 l岷? c脿ng c贸 nhi峄乽 c啤 h峄檌 h啤n n峄痑 m峄檛 l岷? con d芒u 膽ang n岷? c啤m d瓢峄沬 b岷縫 么ng b峄 ch峄搉g 膽茫 xu峄憂g 么m l岷? con d芒u c峄? m矛nh h么n h铆t r峄搃 茅p con d芒u ph岷? 膽峄 cho 么ng 膽峄媡 kh么ng 膽瓢峄? ch峄憂g c峄?,Em g谩i 膽ang ch啤i game th矛 anh trai 膽猫 ra n峄噉, nh脿 c贸 c么 em g谩i nghi峄噉 game m脿 m峄梚 l岷? em ch啤i game th矛 to脿n 膬n m岷穋 c峄眂 l脿 g峄? c岷? v脿 tho岷? m谩i khi岷縩 cho anh l脿m sao m脿 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄? m脿 h啤n n峄痑 nh矛n c谩i b峄 l峄搉 c峄? em li锚n t峄? ch岷? n瓢峄沜 l脿m cho anh kh么ng ch峄媢 膽瓢峄? n峄痑 r峄搃 n锚n 膽茫 li峄乶 b煤 l峄搉 c峄? em lu么n khi岷縩 cho em nh瓢 ki峄僽 膽岷? 膽瓢峄? m峄? 膽铆ch v岷瓂 m脿 em l岷? c貌n l脿m t矛nh 膽i锚n cu峄搉g c霉ng anh lu么n khi岷縩 cho anh nhanh ch贸ng b岷痭 tinh ra ngo脿i v矛 膽峄媡 em c峄眂 k矛 s瓢峄沶g 岷? ch峄?。

B峄 ch峄搉g d锚 c峄 con d芒u c农ng kh么ng tha, 么ng b峄 ch峄搉g n脿y th岷璽 l脿 d芒m lo岷? nh矛n th岷? con d芒u c峄? m矛nh ngon qu谩 么ng b峄 ch峄搉g 膽茫 n峄昳 th煤 t铆nh trong ng瓢峄漣 m岷穋 k峄 膽贸 c贸 l脿 v峄 c峄? con trai 么ng c农ng ph岷? c贸 b岷眓g 膽瓢峄?, m峄檛 l岷? khi con trai 膽i v岷痭g 么ng b峄 ch峄搉g 膽茫 v脿o ph貌ng r峄搃 c瓢峄?g hi岷縫 con d芒u h脿ng c峄? con d芒u ngon qu谩 膽芒y l脿 c啤 th峄 m脿 么ng 膽茫 h岷眓g ao 瓢峄沜 膽瓢峄? ch岷? v脿o.,Xu岷? tinh c峄眂 s瓢峄沶g v峄沬 c么 em h峄 d芒m 膽茫ng, kh谩 l脿 l芒u r峄搃 v峄沬 sang nh脿 c么 em h峄 ch啤i m脿 nay em l岷? c貌n 膬n m岷穋 sexy g峄? c岷? th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 k矛m h茫m 膽瓢峄? c谩i s峄 d峄? v峄峮g c峄? m矛nh c啤 ch峄 m脿 h啤n n峄痑 em l岷? c峄 nh谩y m岷痶 anh l脿m cho anh hi峄僽 媒 m脿 膽茫 li峄乵 b贸c b铆m c峄? em r峄搃 b煤 li岷縨 khi岷縩 cho n瓢峄沜 c峄? em c峄 ri r峄 ch岷? ra, m脿 em l岷? c貌n k锚u li锚n t峄? l脿m cho anh c脿ng,em nh茅t v脿o c谩i l峄 l峄搉 tr脿n 膽岷? d芒m thu峄 岷? c峄? em qu谩 膽岷筽.,c岷璾 膽峄媡 c农ng r岷? kh峄廵 n峄痑, h茫y c霉ng theo d玫i phim nh茅.。

B峄 ch峄搉g l茅n l煤t s峄 l峄搉 con d芒u xinh 膽岷筽 v脿 c谩i k岷縯, 峄 nh脿 c霉ng v峄沬 c么 con d芒u xinh 膽岷筽 c霉ng v峄沬 ch峄搉g c么 膽茫 膽i l脿m 峄 b锚n ngo脿i th矛 么ng b峄 ch峄搉g 峄 nh脿 n峄﹏g qu谩 th岷 l脿 膽猫 c么 con d芒u xinh 膽岷筽 c峄? m矛nh ra m脿 膽峄媡, h啤n n峄痑 l脿 nh矛n c么 qu谩 ngon k岷縯 h峄? v峄沬 c岷穚 v煤 c膬ng m峄峮g v脿 m峄檛 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 岷? th矛 ai c贸 th峄 c瓢峄?g 膽瓢峄? c啤 ch峄 ch瓢a k峄 l脿 l峄搉 c峄? c么 kh谩 膽岷筽 l岷? c貌n nhi峄乽 n瓢峄沜 l脿m cho 么ng s瓢峄沶g ph锚 h岷縯 c岷穋 m脿 c貌n b岷痭 h岷縯 tinh d峄媍h v脿o l峄 l峄搉 c峄? c么 con d芒u khi岷縩 c么 con d芒u s瓢峄沶g m脿 膽茫 l锚n 膽峄塶h lu么n r峄搃 岷? ch峄?,Ch茅n con b岷? th芒n c峄眂 ngon t峄 th峄漣 h峄峜 c岷? 3, kh谩 l脿 l芒u r峄搃 v峄沬 g岷穚 l岷? 膽瓢峄? con b岷? th芒n t峄 h峄搃 h峄峜 c岷? 3, m脿 nh矛n d岷? n脿y com b岷? c贸 c谩i th芒n h矛nh kh谩 l脿 膽岷筽 m脿 c貌n d芒m 膽茫ng n峄痑 ch峄 khi岷縩 cho c岷璾 c农ng mu峄憂 膽峄媡 m脿 膽茫 ng峄 l峄漣 lu么n, m脿 con b岷? th芒n n脿y th矛 c峄眂 k矛 l脿 tho岷? m谩i m脿 c貌n 膽ang n峄﹏g l峄搉 岷? ch峄 n锚n 膽茫 d岷?g h谩ng 膽峄 v脿o vi峄嘽 lu么n,Trao 膽峄昳 v峄 ch峄搉g l脿m t矛nh th谩c lo岷? c峄眂 ph锚, ch峄 v矛 c岷穚 v峄 ch峄搉g n脿y 膽峄媡 nhau qu谩 nhi峄乽 n锚n kh谩 l脿 ch谩n b峄 ph岷璶 tr锚n c啤 th峄 c峄? 膽峄慽 ph瓢啤ng th岷 l脿 膽茫 li锚n h峄 v峄沬 v峄 ch峄搉g c峄? b岷? th芒n 膽峄 膽峄 ngh峄 膽峄昳 v峄 v脿i h么m, m脿 nh矛n v峄 c峄? th岷眓g b岷? bao gi峄 c农ng 膽岷筽 v脿 ngon h啤n v峄 m矛nh 岷? ch峄? nh矛n 2 c么 v峄 li锚n t峄? 膽瓢峄? b峄 phim chuy峄僴 c岷?h 膽峄媡 m脿 l脿m cho c谩c anh em c瓢啤ng c峄﹏g h岷縯 con c岷穋 l锚n ch瓢a nh峄墸琗u岷? tinh c峄眂 s瓢峄沶g v峄沬 c么 em h峄 d芒m 膽茫ng, kh谩 l脿 l芒u r峄搃 v峄沬 sang nh脿 c么 em h峄 ch啤i m脿 nay em l岷? c貌n 膬n m岷穋 sexy g峄? c岷? th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 k矛m h茫m 膽瓢峄? c谩i s峄 d峄? v峄峮g c峄? m矛nh c啤 ch峄 m脿 h啤n n峄痑 em l岷? c峄 nh谩y m岷痶 anh l脿m cho anh hi峄僽 媒 m脿 膽茫 li峄乵 b贸c b铆m c峄? em r峄搃 b煤 li岷縨 khi岷縩 cho n瓢峄沜 c峄? em c峄 ri r峄 ch岷? ra, m脿 em l岷? c貌n k锚u li锚n t峄? l脿m cho anh c脿ng。B岷? g谩i t么i 膽茫 ngo岷? t矛nh v峄沬 anh h脿ng x贸m, ch峄 v矛 l脿 anh ng瓢峄漣 y锚u c峄? em 膽i c么ng t谩c th瓢峄漬g xuy锚n m脿 c貌n l芒u n峄痑 khi岷縩 cho em l峄搉 n峄﹏g l岷痬 r峄搃 m脿 c农ng kh么ng th峄 n脿o l脿m g矛 m脿 ph谩t hi峄噉 c岷?h nh脿 c贸 anh h脿ng x贸m nh矛n kh谩 膽i峄僴 trai th岷 l脿 em li峄乶 sang ch啤i r峄搃 g岷 anh 膽峄媡, nh矛n em c贸 c谩i th芒n h矛nh v峄玜 ngon l岷? c貌n m煤p nh瓢 n脿y th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄 n锚n 膽茫 li峄乶 li岷縨 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 c峄? m矛nh v脿o nh岷? khi岷縩 cho em sung s瓢峄沶g tho岷 m茫n m脿 膽茫 li锚n t峄? r锚n r峄 lu么n r峄搃 岷? ch峄?,h茫y c霉ng theo d玫i xem hai em n贸 s瓢峄沶g nh瓢 n脿o nh茅.,膼峄媡 s芒u ch岷? v脿o t峄 cung em g谩i xinh c峄眂 ph锚, ph岷? n贸i l脿 l岷? 膽岷? 膽瓢峄? l脿m t矛nh c霉ng em h脿ng m脿 nu峄檛 nh瓢 n脿y anh em 岷? em n贸 s峄 h峄痷 c谩i s峄 膽o 3 v貌ng th矛 kh峄廼 ph岷? ch锚 m脿 h啤n n峄痑 em l岷? c貌n c峄眂 k矛 d芒m n锚n khi岷縩 cho anh kh么ng ch岷? ch峄 l芒u h啤n n锚n 膽茫 v岷?h l峄搉 em ra m贸c khi岷縩 cho n瓢峄沜 l峄搉 c峄? em li锚n t峄? tung to茅 m脿 anh l岷? c貌n c脿ng sung h啤n n锚n 膽茫 膽煤t lu么n con c岷穋 c峄? m矛nh v脿o l峄 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh岷? khi岷縩 cho em li锚n t峄? th峄昳 k猫n vi s瓢峄沶g qu谩 岷? ch峄? anh em c霉ng 膽贸n xem em n贸 nh茅.,l峄璦 膽茫 kh么ng d岷? 膽瓢峄? s峄 th猫m mu峄憂 膽貌i em ph岷? cho 膽峄媡 峄 trong l峄沺.。Xoa b贸p b峄 ng瓢c c峄眂 膽岷筽 c峄? 膽峄゛ em g谩i m峄沬 l峄沶, nh脿 c贸 hai anh em m脿 c么 em g谩i l岷? c貌n 膽ang 膽i h峄峜 v脿 m峄梚 l岷? nh矛n th岷? c么 th矛 anh l岷? c岷? th岷? n贸ng r峄眂 h锚t c岷 ng瓢峄漣 l锚n h啤n n峄痑 l脿 m峄檛 c谩i l峄 l峄搉 d芒m 膽茫ng m脿 h峄搉g h脿o c峄? em c农ng l脿m cho d么i m岷痶 anh r峄眂 s谩ng, nh矛n c岷穚 v煤 膽ang nh么 l锚n c霉ng v峄沬 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 c峄? em th么i l脿 anh 膽茫 ph锚 l岷痬 r峄搃 v脿 anh 膽茫 膽煤t c岷穋 m矛nh v脿o l峄搉 em 膽峄 h瓢峄焠g th峄 s峄 sung s瓢峄沶g 岷? r峄搃 d岷璸 cho em l锚n 膽峄塶h trong s峄 th峄廰 m茫n d峄? v峄峮g lu么n.,ph岷? n贸i l脿 膽瓢峄? 膽峄媡 con b岷? th芒n n脿y ph锚 kh么ng c贸 g矛 th峄 t岷 lu么n 岷? ch峄?,Con g谩i xinh 膽岷筽 b峄 cha d瓢峄?g 膽峄媡 s瓢峄沶g t锚 l峄搉, nh矛n c么 con g谩i ri锚ng c峄? v峄 ng脿y c脿ng l峄沶 tr瓢峄焠g th脿nh khi岷縩 cho c谩i s峄 d峄? v峄峮g 膽峄媡 g谩i c貌n non nh瓢 ng瓢峄漣 cha d瓢峄?g n脿y th矛 l脿m sao m脿 c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c谩i th芒n h矛nh c峄? c么 con g谩i k岷 岷? ch峄? v脿 膽茫 nh芒n l煤c v峄 v岷痭g nh脿 li峄乶 g岷 c么 con k岷 l脿m t矛nh lu么n v脿 c么 con g谩i n脿y c农ng kh谩 l脿 tho岷? m谩i m脿 c貌n li峄乶 b煤 c岷穋 lu么n c峄? cha d瓢峄?g khi岷縩 cho ng瓢峄漣 cha n脿y sung s瓢峄沶g m脿 膽茫 b岷痭 lu么n tinh d峄媍h r峄搃 岷? ch峄?,Ch峄媍h em ph锚 qu谩 l脿m em ch岷? c岷 n瓢峄沜 d茫i, ph岷? n贸i l脿 anh ch脿ng n脿y c峄眂 k矛 l脿 may m岷痭 岷? ch峄 khi m脿 膽瓢峄? 膽峄媡 nhau c霉ng em h脿ng m脿 c贸 c谩i th芒n h矛nh quy岷縩 r农 m脿 l岷? c貌n d芒m 膽茫ng nh瓢 n脿y th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 ch峄 膽峄? 膽瓢峄? l芒u 岷? ch峄? m脿 h啤n n峄痑 em l岷? c貌n c峄 d岷?g h谩ng ra l脿m cho anh c瓢啤ng c峄﹏g h岷縯 con c岷穋 l锚n r峄搃 n锚n 膽茫 li峄乶 nh茅t con c岷穋 c峄? m矛nh v脿o nh岷?。

Em trai ch峄搉g bi岷縩 ch峄 d芒u th脿nh ng瓢峄漣 t矛nh, 峄 chung nh脿 v峄沬 v峄 ch峄搉g anh ch峄 c岷璾 em th铆ch ch峄 d芒u c峄? m矛nh t峄 l芒u l岷痬 r峄搃 c贸 s岷祅 th煤 t铆nh trong ng瓢峄漣 c峄 th铆ch l脿 ph岷? c贸 b岷眓g 膽瓢峄? kh么ng c岷? bi岷縯 ng瓢峄漣 膽贸 l脿 ai c岷璾 em 膽茫 茅p ch峄 d芒u ph岷? 膽峄媡 nhau v峄沬 m矛nh r峄搃 bi岷縩 ch峄 d芒u th脿nh b峄 c峄 khi n脿o c岷璾 mu峄憂 l脿 ch峄 d芒u ph岷? 膽峄媡 nhau v峄沬 c岷璾 k峄 c岷 ch峄 c贸 膽ang ng峄 v峄沬 ch峄搉g 膽i ch膬ng n峄痑.,V峄 膽ang ch峄璦 c农ng mang ra 膽峄媡, v峄 mang b岷? h啤n 4 th谩ng r峄搃 nh瓢ng ng瓢峄漣 ch峄搉g n峄﹏g c岷穋 qu谩 kh么ng th峄 ch峄媢 膽瓢峄? c岷?h chim ch峄 膽峄 膽谩i m岷穋 k峄 v峄 膽ang mang b岷? c农ng 膽貌i v峄 ph岷? chi峄乽 m矛nh, ng瓢峄漣 ch峄搉g l么i trong t峄 ra c谩i sextoy b岷? v峄 c峄焛 qu岷? ra r峄搃 th峄峵 sextoy trong l峄搉 v峄 膽峄 cho v峄 ra n瓢峄沜 t铆 膽峄媡 cho s瓢峄沶g v峄 膽ang ch峄璦 l锚n c农ng kh么ng d谩m v茅t m谩ng ch峄 cho v峄#珹nh trai b贸p v煤 c么 em g谩i xinh 膽岷筽 r峄搃 膽峄媡 lu么n, 峄 chung nh脿 v峄沬 c么 em g谩i m脿 th岷? c么 em g谩i ng脿y c脿ng l峄沶 khi岷縩 cho c谩i s峄 d峄? v峄峮g c峄? anh c农ng kh么ng th峄 n脿o c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? n峄痑 r峄搃, m脿 em l岷? c貌n c峄 膬n m岷穋 g峄? c岷? nh瓢 th岷 th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 ch峄媢 膽瓢峄? n锚n 膽茫 b贸p v煤 c峄? em r峄搃 th岷? em c农ng kh谩 s瓢峄沶g n锚n anh c农ng l峄檛 qu岷? em ra r峄搃 nh茅t con c岷穋 v脿o nh岷? th矛,Xoa b贸p b峄 ng瓢c c峄眂 膽岷筽 c峄? 膽峄゛ em g谩i m峄沬 l峄沶, nh脿 c贸 hai anh em m脿 c么 em g谩i l岷? c貌n 膽ang 膽i h峄峜 v脿 m峄梚 l岷? nh矛n th岷? c么 th矛 anh l岷? c岷? th岷? n贸ng r峄眂 h锚t c岷 ng瓢峄漣 l锚n h啤n n峄痑 l脿 m峄檛 c谩i l峄 l峄搉 d芒m 膽茫ng m脿 h峄搉g h脿o c峄? em c农ng l脿m cho d么i m岷痶 anh r峄眂 s谩ng, nh矛n c岷穚 v煤 膽ang nh么 l锚n c霉ng v峄沬 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 c峄? em th么i l脿 anh 膽茫 ph锚 l岷痬 r峄搃 v脿 anh 膽茫 膽煤t c岷穋 m矛nh v脿o l峄搉 em 膽峄 h瓢峄焠g th峄 s峄 sung s瓢峄沶g 岷? r峄搃 d岷璸 cho em l锚n 膽峄塶h trong s峄 th峄廰 m茫n d峄? v峄峮g lu么n.。B峄 ch峄搉g d锚 c峄 con d芒u c农ng kh么ng tha, 么ng b峄 ch峄搉g n脿y th岷璽 l脿 d芒m lo岷? nh矛n th岷? con d芒u c峄? m矛nh ngon qu谩 么ng b峄 ch峄搉g 膽茫 n峄昳 th煤 t铆nh trong ng瓢峄漣 m岷穋 k峄 膽贸 c贸 l脿 v峄 c峄? con trai 么ng c农ng ph岷? c贸 b岷眓g 膽瓢峄?, m峄檛 l岷? khi con trai 膽i v岷痭g 么ng b峄 ch峄搉g 膽茫 v脿o ph貌ng r峄搃 c瓢峄?g hi岷縫 con d芒u h脿ng c峄? con d芒u ngon qu谩 膽芒y l脿 c啤 th峄 m脿 么ng 膽茫 h岷眓g ao 瓢峄沜 膽瓢峄? ch岷? v脿o.,Em trai ch峄搉g bi岷縩 ch峄 d芒u th脿nh ng瓢峄漣 t矛nh, 峄 chung nh脿 v峄沬 v峄 ch峄搉g anh ch峄 c岷璾 em th铆ch ch峄 d芒u c峄? m矛nh t峄 l芒u l岷痬 r峄搃 c贸 s岷祅 th煤 t铆nh trong ng瓢峄漣 c峄 th铆ch l脿 ph岷? c贸 b岷眓g 膽瓢峄? kh么ng c岷? bi岷縯 ng瓢峄漣 膽贸 l脿 ai c岷璾 em 膽茫 茅p ch峄 d芒u ph岷? 膽峄媡 nhau v峄沬 m矛nh r峄搃 bi岷縩 ch峄 d芒u th脿nh b峄 c峄 khi n脿o c岷璾 mu峄憂 l脿 ch峄 d芒u ph岷? 膽峄媡 nhau v峄沬 c岷璾 k峄 c岷 ch峄 c贸 膽ang ng峄 v峄沬 ch峄搉g 膽i ch膬ng n峄痑.,V峄 膽ang ch峄璦 c农ng mang ra 膽峄媡, v峄 mang b岷? h啤n 4 th谩ng r峄搃 nh瓢ng ng瓢峄漣 ch峄搉g n峄﹏g c岷穋 qu谩 kh么ng th峄 ch峄媢 膽瓢峄? c岷?h chim ch峄 膽峄 膽谩i m岷穋 k峄 v峄 膽ang mang b岷? c农ng 膽貌i v峄 ph岷? chi峄乽 m矛nh, ng瓢峄漣 ch峄搉g l么i trong t峄 ra c谩i sextoy b岷? v峄 c峄焛 qu岷? ra r峄搃 th峄峵 sextoy trong l峄搉 v峄 膽峄 cho v峄 ra n瓢峄沜 t铆 膽峄媡 cho s瓢峄沶g v峄 膽ang ch峄璦 l锚n c农ng kh么ng d谩m v茅t m谩ng ch峄 cho v峄#珺岷? g谩i t么i 膽茫 ngo岷? t矛nh v峄沬 anh h脿ng x贸m, ch峄 v矛 l脿 anh ng瓢峄漣 y锚u c峄? em 膽i c么ng t谩c th瓢峄漬g xuy锚n m脿 c貌n l芒u n峄痑 khi岷縩 cho em l峄搉 n峄﹏g l岷痬 r峄搃 m脿 c农ng kh么ng th峄 n脿o l脿m g矛 m脿 ph谩t hi峄噉 c岷?h nh脿 c贸 anh h脿ng x贸m nh矛n kh谩 膽i峄僴 trai th岷 l脿 em li峄乶 sang ch啤i r峄搃 g岷 anh 膽峄媡, nh矛n em c贸 c谩i th芒n h矛nh v峄玜 ngon l岷? c貌n m煤p nh瓢 n脿y th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄 n锚n 膽茫 li峄乶 li岷縨 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 c峄? m矛nh v脿o nh岷? khi岷縩 cho em sung s瓢峄沶g tho岷 m茫n m脿 膽茫 li锚n t峄? r锚n r峄 lu么n r峄搃 岷? ch峄?。
Ch峄媍h em teen l峄搉 h峄搉g v煤 膽岷筽 c峄眂 ph锚, anh em xem sex 峄 膽芒u th矛 t么i kh么ng quan t芒m, nh瓢ng 膽茫 xem 峄 膽芒y v脿 xem em n脿y l脿m t矛nh m脿 kh么ng quay tay th矛 t么i n贸i th岷璽 anh em n锚n c岷痶 con m岷 n贸 trym 膽i, em n脿y kh么ng nh峄痭g ngon m脿 l脿m t矛nh c貌n chuy锚n nghi峄噋 th么i r峄搃 lu么n, 膽岷? h茫y nh矛n l峄搉 em n贸 膽i, h峄搉g h脿o ch瓢a, l岷? c貌n c岷穚 v煤 s膬n ch岷痗 n峄痑 ch峄? m峄漣 anh em c霉ng ch茅n em n贸 nh茅.,B岷? g谩i t么i 膽茫 ngo岷? t矛nh v峄沬 anh h脿ng x贸m, ch峄 v矛 l脿 anh ng瓢峄漣 y锚u c峄? em 膽i c么ng t谩c th瓢峄漬g xuy锚n m脿 c貌n l芒u n峄痑 khi岷縩 cho em l峄搉 n峄﹏g l岷痬 r峄搃 m脿 c农ng kh么ng th峄 n脿o l脿m g矛 m脿 ph谩t hi峄噉 c岷?h nh脿 c贸 anh h脿ng x贸m nh矛n kh谩 膽i峄僴 trai th岷 l脿 em li峄乶 sang ch啤i r峄搃 g岷 anh 膽峄媡, nh矛n em c贸 c谩i th芒n h矛nh v峄玜 ngon l岷? c貌n m煤p nh瓢 n脿y th矛 l脿m sao m脿 anh c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄 n锚n 膽茫 li峄乶 li岷縨 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 c峄? m矛nh v脿o nh岷? khi岷縩 cho em sung s瓢峄沶g tho岷 m茫n m脿 膽茫 li锚n t峄? r锚n r峄 lu么n r峄搃 岷? ch峄?,Gi煤p 膽峄 b脿 ch峄 xinh 膽岷筽 tho岷 m茫n d峄? v峄峮g, c岷璾 nh芒n vi锚n n脿y v峄 v峄沬 c霉ng b脿 ch峄 xinh 膽岷筽 n脿y 膽峄 l脿m vi峄嘽 m脿 b脿 ch峄 n脿y d芒m 膽茫ng m脿 ngon qu谩 l脿m cho c岷璾 m峄梚 khi g岷穚 l脿 con c岷穋 c峄 li锚n t峄? c瓢啤ng c峄﹏g, m脿 nh矛n c谩i l峄 l峄搉 c峄? b脿 ch峄 c峄 ch岷? d芒m thu峄 khi岷縩 cho c岷璾 ph岷? v脿o vi峄嘽 lu么n m脿 膽茫 m贸c s芒u v脿o khi岷縩 cho c么 ch峄 c峄 r锚n r峄? khi m脿 nh茅t con c岷穋 v脿o th矛 b峄 l峄搉 c峄? b脿 ch峄 c峄 si岷縯 ch岷穞 l岷? l脿m cho c岷璾 c脿ng sung m茫n h啤n m脿 膽茫 膽峄媡 cho b脿 ch峄 t锚 c岷 l峄搉 m脿 膽茫 l锚n 膽峄塶h c峄眂 kho谩i lu么n r峄搃 岷? ch峄?,B峄 ch峄搉g l茅n l煤t s峄 l峄搉 con d芒u xinh 膽岷筽 v脿 c谩i k岷縯, 峄 nh脿 c霉ng v峄沬 c么 con d芒u xinh 膽岷筽 c霉ng v峄沬 ch峄搉g c么 膽茫 膽i l脿m 峄 b锚n ngo脿i th矛 么ng b峄 ch峄搉g 峄 nh脿 n峄﹏g qu谩 th岷 l脿 膽猫 c么 con d芒u xinh 膽岷筽 c峄? m矛nh ra m脿 膽峄媡, h啤n n峄痑 l脿 nh矛n c么 qu谩 ngon k岷縯 h峄? v峄沬 c岷穚 v煤 c膬ng m峄峮g v脿 m峄檛 c岷穚 m么ng s膬n ch岷痗 岷? th矛 ai c贸 th峄 c瓢峄?g 膽瓢峄? c啤 ch峄 ch瓢a k峄 l脿 l峄搉 c峄? c么 kh谩 膽岷筽 l岷? c貌n nhi峄乽 n瓢峄沜 l脿m cho 么ng s瓢峄沶g ph锚 h岷縯 c岷穋 m脿 c貌n b岷痭 h岷縯 tinh d峄媍h v脿o l峄 l峄搉 c峄? c么 con d芒u khi岷縩 c么 con d芒u s瓢峄沶g m脿 膽茫 l锚n 膽峄塶h lu么n r峄搃 岷? ch峄?。h茫y c霉ng theo d玫i xem hai em n贸 s瓢峄沶g nh瓢 n脿o nh茅.,em sung s瓢峄沶g m脿 膽茫 r锚n r峄 kh么ng ng峄玭g v矛 anh 膽峄媡 s瓢峄沶g qu谩 岷? ch峄?,B峄 ch峄搉g n峄﹏g c岷穋 hi岷縫 d芒m con d芒u, h脿ng ng脿y 峄 nh脿 v峄沬 con d芒u nh矛n con xinh v脿 ngon qu谩 么ng b峄 ch峄搉g trong 膽岷? 膽茫 c贸 媒 膽峄媙h hi岷縫 d芒m con d芒u con trai l岷? r岷? 铆t khi c贸 m岷穞 峄 nh脿 么ng b峄 l岷? c脿ng c贸 nhi峄乽 c啤 h峄檌 h啤n n峄痑 m峄檛 l岷? con d芒u 膽ang n岷? c啤m d瓢峄沬 b岷縫 么ng b峄 ch峄搉g 膽茫 xu峄憂g 么m l岷? con d芒u c峄? m矛nh h么n h铆t r峄搃 茅p con d芒u ph岷? 膽峄 cho 么ng 膽峄媡 kh么ng 膽瓢峄? ch峄憂g c峄?,Em g谩i xinh 膽岷筽 膽峄媡 nhau s瓢峄沶g qu谩 xu岷? tinh lu么n, m峄沬 g岷? 膽芒y th么i m脿 c岷璾 膽茫 膽瓢峄? chi锚m ng瓢峄?g c农ng nh瓢 膽瓢峄? 膽峄媡 v脿o c谩i l峄 l峄搉 t瓢啤i ngon c峄? m峄檛 em g谩i xinh 膽岷筽 h啤n n峄痑 l脿 nh矛n em kh谩 d芒m 膽茫ng, nh矛n d谩ng ng瓢峄漣 cho 膽岷縩 nh峄痭g b峄 ph岷璶 n峄昳 tr锚n c啤 th峄 em m脿 th岷? 么i sao n峄﹏g qu谩 h啤n n峄痑 l脿 m峄檛 c谩i l峄 l峄搉 d芒m 膽茫ng kh谩 nhi峄乽 n瓢峄沜 l脿m cho anh m芒n m锚 n贸 qu谩 l芒u v脿 膽峄媡 th矛 l峄搉 em co b贸p kh谩 膽峄乽 膽岷穘 khi岷縩 cho con c岷穋 c峄? anh kh么ng c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? m脿 膽茫 b岷痭 h岷縯 tinh d峄媍h v脿o l峄 l峄搉 c峄? em lu么n r峄搃.。c岷璾 膽峄媡 c农ng r岷? kh峄廵 n峄痑, h茫y c霉ng theo d玫i phim nh茅.,B峄 ch峄搉g v脿 con d芒u ngo岷? t矛nh v峄沬 nhau c峄眂 ph锚, m峄梚 khi ch峄搉g 膽i v岷痭g ng瓢峄漣 ph峄 n峄 xinh 膽岷筽 n脿y l岷? b峄 b峄 ch峄搉g qu岷? r峄慽 ban 膽岷? th矛 em c岷? th岷? r岷? s峄 nh瓢ng sau khi 膽瓢峄? b峄 ch峄搉g 膽峄媡 th岷? s瓢峄沶g qu谩 em c农ng g岷? b峄 s峄 s峄 h茫i 膽峄 v峄?g tr峄檓 v峄沬 b峄 ch峄搉g, m脿 th芒n h矛nh c峄? em l岷? ngon nh瓢 n脿y khi岷縩 cho b峄 ch峄搉g nh瓢 膽瓢峄? h峄搃 xu芒n m脿 膽茫 膽峄媡 cho em t锚 c岷 l峄搉 r峄搃 d岷璸 cho em li锚n t峄? xin tha v矛 con c岷穋 c峄? b峄 ch峄搉g kh谩 l脿 kho岷 m脿 c貌n d脿i n峄痑 ch峄?,Phang em g谩i l峄搉 m煤p v峄沬 v岷 膽岷筽 ki锚u sang, m峄沬 quen 膽瓢峄? em g谩i n脿y 膽瓢峄? v脿i h么m m脿 em l岷? n贸i chuy峄噉 kh谩 l脿 d芒m l脿m cho anh th铆ch th煤 m脿 膽茫 g岷 em lu么n sang nh脿 l脿m t矛nh, m脿 nh矛n c谩i th芒n h矛nh n脿y c峄? em th矛 anh l脿m sao m脿 c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c啤 ch峄 n锚n 膽茫 b煤 li岷縨 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh茅t con c岷穋 膽ang c瓢啤ng c峄﹏g v脿o l峄 l峄搉 c峄? em r峄搃 nh岷? l煤t c谩n khi岷縩 cho,Con g谩i xinh 膽岷筽 b峄 cha d瓢峄?g 膽峄媡 s瓢峄沶g t锚 l峄搉, nh矛n c么 con g谩i ri锚ng c峄? v峄 ng脿y c脿ng l峄沶 tr瓢峄焠g th脿nh khi岷縩 cho c谩i s峄 d峄? v峄峮g 膽峄媡 g谩i c貌n non nh瓢 ng瓢峄漣 cha d瓢峄?g n脿y th矛 l脿m sao m脿 c贸 th峄 c瓢峄?g l岷? 膽瓢峄? c谩i th芒n h矛nh c峄? c么 con g谩i k岷 岷? ch峄? v脿 膽茫 nh芒n l煤c v峄 v岷痭g nh脿 li峄乶 g岷 c么 con k岷 l脿m t矛nh lu么n v脿 c么 con g谩i n脿y c农ng kh谩 l脿 tho岷? m谩i m脿 c貌n li峄乶 b煤 c岷穋 lu么n c峄? cha d瓢峄?g khi岷縩 cho ng瓢峄漣 cha n脿y sung s瓢峄沶g m脿 膽茫 b岷痭 lu么n tinh d峄媍h r峄搃 岷? ch峄?。(完)

作者最(zui)新文章

返回顶(ding)部
xex nh?t b?n | 下一页 sitemap 2023年06月02日 06:09